بابک سپاس مقدم

استراتژیست | مربی توسعه کسب و کار | شتابدهنده تجارت

مدرس دانشگاه